Đức Giáo Hoàng Clemente VIII đã ban phép lành cho hạt cà phê và giúp nó thoát khỏi gông cùm " thức uống của quỷ" để sau đó được truyền bá rộng khắp

Ngày đăng: 22/12/2020 09:02 AM

Đức Giáo Hoàng Clemente VIII đã ban phép lành cho hạt cà phê và giúp nó thoát khỏi gông cùm " thức uống của quỷ" để sau đó được truyền bá rộng khắp

Hotline
Hotline